W trudnościach odwołuj się do rozumu.
Adhibe rationem difficultatibus.

(Seneka Młodszy)

Zasady współpracy

Proponujemy dogodny dla Klienta system płatności za świadczone usługi. Różnorodny charakter spraw  zaowocował koniecznością ukształtowania cennika za określone usługi w sposób złożony - dostosowany do zapotrzebowania Klienta. W pierwszej fazie porady obejmującej spotkanie w biurze celem przedyskutowania zagadnienia prawnego nie pobieramy wynagrodzenia. Taki stan rzeczy umożliwia – w przypadku spraw o mniejszym stopniu skomplikowania – uzyskanie pomocy prawnej bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

W przypadku spraw o większej zawiłości prawnej, w trakcie spotkania następuje uzgodnienie warunków cenowych. Dopiero wówczas ma miejsce podpisanie umowy i przyjęcie zgłoszenia do realizacji.

W zależności od rodzaju sprawy wyróżniamy następujące metody naliczania wynagrodzenia:

Wynagrodzenie naliczane ryczałtowo - w przypadku podpisania z danym Klientem umowy o stałą obsługę (wynagrodzenie płatne miesięcznie niezależnie od liczby świadczonych usług),

Wynagrodzenie naliczane jako określony procent, uzależniony od wartości przedmiotu sporu w danej sprawie - w przypadku spraw odszkodowawczych, jak również część spraw z zakresu windykacji,

Wynagrodzenie oparte na indywidualnej wycenie przedmiotowej usługi - w przypadku sporządzania pism procesowych, wydawania opinii prawnych, konsultacji ogólnych, analiz merytorycznych.